Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 25 sierpnia 1997 roku.

Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 stycznia 1998 roku pod numerem ewidencyjnym 1746.

Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z wymogiem ustawowym jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • wykonywanie ekspertyz i analiz ekonomiczno-finansowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • ocenę stanu finansowego jednostek gospodarczych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości.
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

Zakres badania sprawozdań finansowych może zostać pogłębiony o wybrane dziedziny działalności gospodarczej. Istnieje możliwość oceny zasad, reguł, metod i procedur przyjętych przez kierownictwo przy opracowywaniu i prezentacji sprawozdań finansowych.
Poza usługami wymienionymi powyżej mogą być świadczone inne usługi np.:

 • opracowanie zakładowych planów kont,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentacji,
 • ekspertyzy w zakresie rachunkowości.

Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zespół biegłych rewidentów posiadających rzetelną i wszechstronną wiedzę zawodową oraz posiadających długoletnią praktykę zawodową, oraz systematycznie uczestniczących w szkoleniach.
Zespół biegłych rewidentów w razie potrzeb korzysta z dbających o swój poziom zawodowy i posiadających duże doświadczenie zawodowe współpracujących specjalistów i ekspertów.

Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTYSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od roku 1998 przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w ponad 100 jednostkach i to zarówno w spółkach prawa handlowego, spółkach cywilnych, spółdzielniach, zakładach opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorstwach państwowych.