Badanie przeprowadza zespół po kierownictwem:

mgr Barbary Dziedzic – Socha, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 753
mgr Krystyna Rulka, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 3494.

mgr Ireneusz Korościk, który posiada uprawnienia biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 7004

Badanie wstępne obejmuje:
– uczestnictwo w inwentaryzacjach rocznych
– sprawdzenie wykonania wniosków i zaleceń z badania sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
– sprawdzenie dokumentacji użytkowej i programowej stosowanych systemów informatycznych
– ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg, oraz stosowanych zasad polityki rachunkowości

Badanie zasadnicze obejmuje zakres, który określono w art. 65 ustawy o rachunkowości.
Od dnia podpisania umowy o badanie sprawozdania zapewniamy możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym ewidencji księgowej operacji gospodarczych i rozliczeń z budżetem z tytułu podatków.
Zakresem badania objęte jest:
– sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia
– oraz stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania – księgi rachunkowe.

Po zakończeniu badania jednostce zostanie przekazana opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz – w przypadku spostrzeżenia kwestii mogących wpłynąć na poprawne i efektywne prowadzenie jednostki – pismo do kierownictwa jednostki.

Proponowane terminy usługi:
– badanie wstępne od dnia podpisania umowy
– badanie zasadnicze – termin wykonania usługi zostanie dostosowany do wymagań jednostki.

Wynagrodzenie ostateczne za badanie sprawozdania finansowego zostanie uzgodnione z jednostką po wstępnym zaakceptowaniu naszej oferty i ustaleniu pracochłonności badania na podstawie wypełnionej przez Waszą jednostkę karty klienta, załączonej do oferty. Pragniemy jednakże nadmienić iż ceny nasze są bardzo umiarkowane i dostosowane do warunków rynkowych i sytuacji Klienta.
Cena może podlegać negocjacji.

Wyrażamy przekonanie, że badanie sprawozdania finansowego wykonamy sprawnie i z pełną satysfakcją dla Państwa.
Prezes Zarządu

mgr Barbara Dziedzic – Socha